Giới thiệu

http://visualcpp.net : bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 năm 2001

Ý tưởng chính của trang web là lưu giữ và duy trì các thông tin hữu ích khi đã gặp hoặc giúp đỡ trong thực tế của tôi về các vấn đề lập trình trong C + +, STL, MFC, Win32 API và Visual C ++ acpects cụ thể.

Trang web không nhằm hoàn toàn tuyệt đối, chính xác hoặc đầy đủ.

Đối với tôi, thậm chí còn xa so với mức độ chuyên nghiệp mong muốn đó. Nhìn chung đây là một nỗ lực để chia sẻ một số kiến ​​thức trong lĩnh vực này trong các nguồn lực thời gian tối thiểu có sẵn trên mặt của tôi.

Trên thực tế, đây chỉ là một chút sở thích để nuôi bản ngã của tôi cộng với một máy tính xách tay mã hóa cho bản thân mình.

Trân trọng,
SD aka Serop